Wspólnika spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej nazywamy akcjonariuszem. Jest on posiadaczem akcji wyemitowanych przez spółkę.

Kto może być akcjonariuszem?
– osoba fizyczna;
– osoba prawna;
– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela.

Uprawnienia akcjonariusza

  1. MAJĄTKOWE

    – prawo do udziału w zysku rocznym spółki;
    – prawo do poboru akcji nowej emisji;
    – prawo do udziału w tzw. kwocie likwidacyjnej.

  2.  KORPORACYJNE

– prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu,
– prawo głosu, prawo do informacji,
– bierne prawo wyborcze do organów spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia;
– prawo do wytaczania powództwa na rzecz spółki o naprawienie szkody.