Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej to podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej. Posiada on na mocy ustawy zdolność prawną.

Jednostka ma prawo do:
– nabywania praw;
– zaciągania zobowiązań;
– pozywać;
– być pozywaną;

Członkowie jednostki ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności.

W prawie polskim jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna,
– wspólnota mieszkaniowa,
– spółka akcyjna w organizacji,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
– partia polityczna niewpisana do ewidencji,
– stowarzyszenie zwykłe.