Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek handlowych, w skład których wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Nie reguluje on funkcjonowania spółek cywilnych. Zasady ich funkcjonowania zawarte są w przepisach Kodeksu cywilnego.

Do spółek osobowych zaliczamy:

  • spółkę jawną,
  • spółkę partnerską,
  • spółkę komandytową,
  • spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółkami kapitałowymi są:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Kodeks spółek handlowych został uchwalony 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów regulujących spółki handlowe zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy normujące tworzenie, organizację funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek handlowych, a także łączenie i podział spółek oraz przekształcanie spółek w inne spółki handlowe.