Przekształcenie spółki z o.o. w inną spółkę osobową obejmuje następujące etapy:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki oraz załączników, a także uzyskanie opinii biegłego rewidenta.
 2. Zawiadomienie wspólników o przekształceniu spółki z o.o.
 3. Sporządzenie uchwały o przekształceniu spółki.
 4. Określenie wspólników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację.
 5. Zawarcie umowy spółki zgodnie z zasadami, wymaganymi dla danej formy prawnej spółki.
 6. Dokonanie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców spółki przekształconej i wykreślenie z niego spółki przekształcanej.

Likwidacja spółki z o.o. przebiega w następujących etapach:

 1. Zaistnienie przyczyny umożliwiającej likwidację spółki z o.o..
 2. Powołanie likwidatorów i ogłoszenie otwarcia likwidacji w MSiG.
 3. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.
 4. Zakończenie spraw spółki, poprzez: ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku.
 5. Podział pozostałego po likwidacji majątku między wspólników.
 6. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego przez wspólników.
 8. Złożenie wniosku o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców.