Czym jest spółka europejska? Paneuropejska forma przedsiębiorstwa uregulowana Rozporządzeniem 2157/2001/WE[1] i Dyrektywą 2001/86/WE[2].

Cechy spółki europejskiej:
– Osobowość prawna,
– Kapitał zakładowy podzielony na akcje,
– Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– Korporacyjną strukturę organów.

Spółka europejska rożni się od spółki akcyjnej:
– Statusem personalnym SE,
– Źródłami prawa, którym podlega SE,
– Wymogiem, aby siedziba spółki znajdowała się na terytorium UE, w tym samym państwie, co jej zarząd,
– Możliwością przeniesienia siedziby statutowej SE, do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej,
– Kapitałem zakładowym wyrażonym w euro, którego minimalna wysokość wynosi 120 000 euro,
– Możliwością prowadzenia rachunkowości w walucie euro,
– Możliwością wyboru modelu organów SE pomiędzy systemem dualistycznym a monistycznym.

Kapitał zakładowy spółki musi wynosić minimum 120 000 euro

Sposoby, w jaki podmioty prawa krajowego mogą założyć spółkę europejską:
– Założenie SE w drodze połączenia się spółek akcyjnych,
– Utworzenie holdingowej SE,
– Utworzenie zależnej SE,
– Przekształcenie się w SE krajowej spółki akcyjnej.