POMOC W ZAKŁADANIU ORAZ PROWADZENIU FIRMY

*****

Wielu obcokrajowców chce otworzyć swoją firmę w Polsce. Każda osoba z zagranicy mająca na celu zarejestrowanie spółki ma obowiązek spełnienia określonych wymagań.

Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki?
– obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
– obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu),
– obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy),
– osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy EOG, które na podstawie innych umów z Unią Europejską mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak – obywatele polscy (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Konfederacja Szwajcarska).

Jakie warunki trzeba spełniać, aby założyć działalność w Polsce?
– zezwolenie na pobyt stały,
– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– zezwolenie na pobyt czasowy udzielany członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną,
– zezwolenie na pobyt czasowy udzielony na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielonego przez inne niż Polska państwo UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkanie w Polsce,
– zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznane przez inne państwo niż Polska i który uzasadni swoje zamieszkanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywa z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce,
– zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce
– zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim i mieszkającym w Polsce,
– status uchodźcy,
– ochronę uzupełniającą,
– zgodę na pobyt tolerowany,
– korzystanie w Polsce z ochrony czasowej,
– Kartę Polaka.