Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników. Taką możliwość daje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed złożeniem wniosku o zawieszenie, ale nie musi opłacać składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz zwolniony jest z obowiązku składania deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Przedsiębiorca podczas trwania zawieszenia spółki z o.o. ma prawo do:

  • wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia,
  • zbywania własnych środków trwałych,
  • osiągania przychodów finansowych.

Przedsiębiorca podczas trwania zawieszenia spółki z o.o. ma obowiązek do:

  • regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia,
  • uczestnictwa w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych,
  • wykonywania obowiązków ujętych w przepisach prawa.